Đăk Lăk:

Kênh tiền tỉ bỏ hoang, dân lao đao đối phó khô hạn

Trong khi công trồng đang cần nước tưới tiêu thì tuyến kênh bỏ hoang gây lãng phí lớn. Ảnh: H.L
Trong khi công trồng đang cần nước tưới tiêu thì tuyến kênh bỏ hoang gây lãng phí lớn. Ảnh: H.L
Trong khi công trồng đang cần nước tưới tiêu thì tuyến kênh bỏ hoang gây lãng phí lớn. Ảnh: H.L