Hủy mua ống Trung Quốc cho dự án đường nước sạch sông Đà 2