Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 8 tại Nha Trang:

Hợp tác vì an ninh và phát triển khu vực