THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM NÊU GƯƠNG CỦA CÁN BỘ LÃNH ĐẠO CHỦ CHỐT:

Hợp lòng dân, góp phần làm trong sạch đội ngũ cán bộ, đảng viên

Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Đại biểu Quốc hội.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Đại biểu Quốc hội.
Trung tướng Nguyễn Quốc Thước - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Đại biểu Quốc hội.
Lên top