Hơn 1.600 cảnh sát cơ động diễn tập cứu nguy vỡ đập Trị An