Hội thảo khoa học 90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Các đại biểu chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia. Ảnh: Quang Vinh
Các đại biểu chủ trì Hội thảo khoa học cấp quốc gia. Ảnh: Quang Vinh
Lên top