Hội nghị Trung ương 6 khóa XII: Thảo luận đổi mới, sắp xếp lại tổ chức bộ máy

Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: NB)
Hội nghị Trung ương 6 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội (Ảnh: NB)