Hội nghị lấy ý kiến về các dự thảo Báo cáo trình Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chủ trì Hội nghị. Ảnh: TTXVN.
Lên top