Học viên cai nghiện Xuân Lộc đang phá trại, công an đã tổ chức vây ráp