Học sinh Đà Nẵng xây dựng trường học xanh, bảo vệ môi trường