Học giả ARF bàn cách áp dụng hiệu quả UNCLOS để xử lý thách thức biển

Các đồng chủ tọa Hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 2 về thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 (Công ước Luật biển) và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức. Ảnh: BNG.
Các đồng chủ tọa Hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 2 về thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 (Công ước Luật biển) và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức. Ảnh: BNG.
Các đồng chủ tọa Hội thảo Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) lần thứ 2 về thực thi Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982 (Công ước Luật biển) và các văn kiện pháp lý quốc tế khác trong ứng phó với các thách thức. Ảnh: BNG.
Lên top