Hoạt động HĐND Đà Nẵng không có mặt của ông Nguyễn Xuân Anh