Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hà Tĩnh:

Hoảng hồn bắt được lươn lạ vàng óng trên đồng