Hoàn thiện thể chế chính sách để thu hút dòng vốn FDI

Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Tỉnh Bình Dương trao giấy chứng nhận đầu tư cho các doanh nghiệp nước ngoài.
Lên top