Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị:

Hoàn thiện một bước các dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng

Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sáng 14.2. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sáng 14.2. Ảnh: TTXVN
Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị cho ý kiến hoàn thiện các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng sáng 14.2. Ảnh: TTXVN
Lên top