Hòa giải bất thành giữa các hộ dân có cá chết với 12 doanh nghiệp ở Vũng Tàu