Hố “tử thần” hình thành do làm sân trên lỗ thông gió nhà giam cũ của Pháp