CHƯƠNG TRÌNH 30A Ở LÂM ĐỒNG:

Hỗ trợ sai cả trăm hộ dân!