Chất lượng giáo dục đại học:

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm