Hiến pháp 1946: Bản hiến pháp đầu tiên trong cõi Á Đông