BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG MẠNH TAY THU HỒI SIM KÍCH HOẠT SẴN:

Hết thời sim “rác”!