Hàng nghìn trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục những năm qua