Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Hải Vân Quan - “cha chung không ai khóc”!