Hải sản gần bờ sống ở tầng nổi ăn được: “Thuyết phục được người đi chợ mới là điều quan trọng nhất”