Hải Phòng: Xem xét, giám sát giải quyết hậu quả công trình nhạc nước