Hải Phòng: Thùng container phát nổ, 2 công nhân bỏng nặng