Hải Phòng: Lần đầu tiên UBND sẽ trình HĐND báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng