Hải Phòng: Đình chỉ 2 cơ sở cung cấp suất ăn cho công nhân không phép