Hải Phòng: Chủ tịch thành phố đối thoại giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của doanh nghiệp