Hải Phòng: Biểu dương 145 học sinh, sinh viên tiêu biểu năm 2016