Hải Dương: CA huyện Nam Sách chặn sinh kế của hàng trăm người lao động