Hai cây cổ thụ ở Tây Ninh được công nhân là “Cây Di sản Việt Nam”