Hà Tĩnh: Tai nạn liên tiếp xảy ra trên cầu không lan can