Hà Tĩnh: Nước lũ cuốn trôi cầu, giao thông chia cắt