Hà Tĩnh: Miễn tiền xây dựng, học sinh Kỳ Anh đến trường tăng