Hà Tĩnh: Hàng trăm tiểu thương ngừng kinh doanh để bãi thị