Hà Tĩnh: Chỉ có 1/117 phụ huynh đồng ý tiếp tục VNEN