Hà Tĩnh: Cá biển tiếp tục chết, thu gom tiêu hủy kiểu “đối phó“