Hà Nội: Thêm hàng trăm triệu đồng sắp tới tay đồng bào miền Trung lũ lụt