Hà Nội phố Tết rộng thênh thang, nhiều người vẫn cố lấn làn bus nhanh