Hà Nội: Nếu cấm, sẽ cấm tất, chứ không chỉ xe máy ngoại tỉnh!