Hà Nội: Mỗi năm, một phường phải chi cả trăm triệu đồng cho loa phường