Hà Nội kỷ luật 18 tổ chức đảng và 442 đảng viên vi phạm

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.
Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Vũ Đức Bảo trình bày báo cáo tại hội nghị.
Lên top