Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Hà Nội: Di dời, giải tỏa biển quảng cáo, công trình xây dựng trái phép