Hà Nội: Chớm bão số 3 cây xanh đã bật gốc đổ nghiêng ngả