Hà Nội bắt đầu cắt cỏ trở lại sau 3 tháng “bất động“