GS Hoàng Chí Bảo: Ranh giới giữa quyết đoán và độc đoán rất mong manh

GS.TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
GS.TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
GS.TS Hoàng Chí Bảo nói chuyện chuyên đề về tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.