Góp thêm “Hoàng Sa” về Đà Nẵng

Hàng trăm tư liệu quý giá từ khắp thế giới về Hoàng Sa sẽ được lưu trữ tại 
Thư viện Hoàng Sa, Đà Nẵng.
Hàng trăm tư liệu quý giá từ khắp thế giới về Hoàng Sa sẽ được lưu trữ tại Thư viện Hoàng Sa, Đà Nẵng.
Hàng trăm tư liệu quý giá từ khắp thế giới về Hoàng Sa sẽ được lưu trữ tại Thư viện Hoàng Sa, Đà Nẵng.
Lên top