BẢO VỆ AN NINH CHÍNH TRỊ NỘI BỘ:

Góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tự diễn biến, tự chuyển hoá

Cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tham gia đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tham gia đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Cán bộ Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an tham gia đảm bảo an ninh, an toàn Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Lên top