Giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh Chủ tịch Nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội với số phiếu tập trung cao

Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc vào sáng 9.3. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc vào sáng 9.3. Ảnh: Nhật Bắc.
Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã bế mạc vào sáng 9.3. Ảnh: Nhật Bắc.
Lên top